Klagomål/Synpunkter

Synpunkter kan bestå av klagomål eller förslag till förbättringar. Genom klagomål uppmärksammas fel och brister i verksamheten. Här skapas möjligheten att omgående kunna åtgärda brister. Klagomål är ett sätt att ge synpunkter på det som inte fungerar väl i skolan/fritidshem/förskolan. Därför tar vi emot alla synpunkter och klagomål för att utveckla verksamheten.

1- Klagomål och synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt och skall i första hand hanteras av berörd personal, på personalnivå. Om behov finns boka en tid
2- Om man som klagande inte är nöjd med personalens hantering av ärendet kan man vända sig till rektor med sitt ärende.
3- Är man fortfarande inte nöjd med rektors hantering av ärendet kan man vända sig till styrelsen/huvudmannen för skolan/fritidshem/förskolan.
4- Är man inte nöjd med styrelsens/huvudmannens hantering av ärendet kan man vända sig till Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet för skola och barnomsorg.

(Skollagen kap 4 § 8)

Här kan du lämna synpunkter, framföra klagomål och övriga frågor.