Föräldrainfo

Ledighetsansökan
Elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Följande gäller:
En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.
Rektorn får inte uppdra åt någon annan att befatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.
Ledighet söks på särskild blankett som fås från klassföreståndaren eller laddas ner här.
pdf
Ledighetsansökan

 

Adressändring
Det är viktigt att skolan har korrekta kontaktuppgifter för alla elever och deras vårdnadshavare.
Blankett för adressändring fås från expeditionen eller laddas ner här:

Ersättning för föräldrars bilresa
I samband med studiebesök och andra resor som anknyter till skolundervisningen utgår reseerättning från skolan.
Kontakta expeditionen för blankett

Försäkring
Barn och elever i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem är olycksfallsförsäkrade under den tid de vistas på skolan, till och från skolan samt under aktiviteter som skolan anordnar. Om ett olycksfall inträffar – kontakta expeditionen för blanketter

Synpunkter
Har du synpunkter, beröm eller är missnöjd med Pauliskolans verksamhet? Berätta det för oss! Att få veta dina synpunkter är ett viktigt led i vårt arbete att förbättra verksamheten och rätta till eventuella felaktigheter. Synpunkter på verksamheten lämnas skriftligt, gärna via hemsidan.

Besök vår skola!
Föräldrar/anhöriga är välkomna att besöka skolan och vara med på lektionerna. Kontakta gärna klassföreståndaren innan.